Deze website maakt gebruik van cookies.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Door het maken van een afspraak met Bollen ICT geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Algemene begripsbepalingen

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die van Bollen ICT diensten en/of goederen afneemt. 
Opdrachtnemer: Bollen ICT / Bollen Dienstverlening, gevestigd te Almere.

 

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal de apparatuur van de opdrachtgever met de allergrootste zorg behandelen. Bij het optreden van een hardwarematig defect dat duidelijk het gevolg is van onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer zal de opdrachtnemer er zorg voor dragen dat het defect naar alle redelijkheid wordt verholpen.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken aan de opdrachtgever blijven tot het moment van betaling eigendom van de opdrachtnemer, en kunnen bij uitblijven van betaling per direct worden teruggenomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten (waaronder demontage- en transportkosten) zullen worden verhaald op de opdrachtgever.

 

Uitvoering van werkzaamheden en garantie

Opdrachtnemer zal de werkzaamheden van de opdrachtgever met de allergrootste zorgvuldigheid uitvoeren. Wanneer de opdrachtgever van mening is dat de uitgevoerde werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd of wanneer het probleem terugkeert, dient de opdrachtgever dit zo snel mogelijk (maar ten minste binnen 24 uur na reparatie) te melden bij de opdrachtnemer. Wanneer na beoordeling van de opdrachtnemer blijkt dat de werkzaamheden niet volgens afspraak zijn uitgevoerd zal de opdrachtnemer de werkzaamheden binnen een termijn van 7 werkdagen alsnog kosteloos herstellen. Deze herstelling mag, indien mogelijk, ook op afstand uitgevoerd worden.

De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: 

a. Indien de opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd. 

b. Indien de opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Bollen ICT zijn verricht. 

c. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 

d. Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. 

e. Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. 

f. Indien de opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 

Bij onterechte reclamatie van garantie zullen de onderzoekskosten bij de opdrachtgever worden verhaald.

 

Garantie op nieuw geleverde computers / losse onderdelen

Op nieuw geleverde computers / losse onderdelen is de geldende fabrieksgarantie van de fabrikant van toepassing. Voor zakelijke bestellingen geldt ten minste één jaar, voor particuliere bestellingen twee jaar garantie.
De garantie is een zogenaamde "carry-in" garantie: het defecte product dient bij Bollen ICT bezorgd te worden. Tegen betaling kan het product ook afgehaald en gebracht worden.
De garantie is uitsluitend geldig voor hardware. Eventuele software-aanpassingen of installaties ten gevolge van een garantieaanvraag worden tegen het geldende uurtarief uitgevoerd.

 

Data-recovery

Gezien de complexiteit van data-recovery wordt hier geen enkele garantie op gegeven. De opdrachtnemer is nooit verantwoordelijk voor de volledigheid en de juistheid van de teruggehaalde gegevens. 

 

Betalingen

Particuliere opdrachtgevers dienen (tenzij anders overeen gekomen) altijd direct na afronding van de opdracht te betalen. 

Zakelijke opdrachtgevers dienen de factuur zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 14 dagen na de opdracht te betalen. Bij het uitblijven van betaling zullen alle bijkomende (incasso)kosten worden verhaald op de opdrachtgever.

Het eerste uur wordt altijd volledig berekend, ook bij werkzaamheden korter dan één uur. Daarna volgt facturering per kwartier.

Annuleringen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de opdracht schriftelijk (per e-mail, sms of Whatsapp bericht) te worden gemeld. Bij annuleringen binnen 24 uur wordt er één uur arbeidsloon gefactureerd.

 

Herinstallaties met behoud van gegevens

Bij herinstallaties met behoud van gegevens worden uitsluitend de persoonlijke gegevens aanwezig in de standaardmappen (Bureaublad, Documenten, Afbeeldingen e.d.) van de opdrachtgever teruggezet. Bestanden op andere locaties en vooraf geïnstalleerde programma’s dienen door de opdrachtgever te worden bijgeleverd en kunnen tegen een meerprijs (uurtarief) worden geïnstalleerd.

De opdrachtnemer is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.

 

Privacy

Gezien de aard van de werkzaamheden is het in sommige gevallen noodzakelijk dat de gegevens van de opdrachtgever tijdelijk worden opgeslagen op een gegevensdrager van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal deze gegevens in geen enkel geval inzien of gebruiken. Bij afronding van de werkzaamheden zullen alle gegevens verwijderd worden van de gegevensdrager van de opdrachtnemer.

Bollen ICT werkt uiterst discreet en met respect voor uw privacy. Alle mogelijke maatregelen zullen worden genomen om uw gegevens te beschermen.